Købsvilkår

Medlemskab hos Fair Fitness er løbende, hvilket betyder, at medlemskabet fortsætter, indtil du selv opsiger det. Opsigelsesvarslet er løbende måned + en måned. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges på vores hjemmeside under menupunktet ‘udmeldelse’, eller vha. kontaktformularen.
Hver den 1. i måneden hæver vi dit månedlige kontingent på dit betalingskort. Beløbet dækker medlemskab i den pågældende måned. Hvis du har en gæld til os vil dette beløb blive opkrævet sammen med den ordinære opkrævning.
Alle Fair Fitness ydelser er pålagt moms.
Når du tegner medlemskab hos os accepterer du, at dine kreditkortoplysninger gemmes hos vores betalingstjenesteudbyder til brug for senere betalinger. Vores udbyder er certificeret af PBS til at opbevare kortoplysninger sikkert.
Du kan når som helst tilbagekalde din godkendelse af, at vi må trække penge fra dit kreditkort. Tilbagekaldelsen fritager dig dog ikke for betaling af skyldige beløb, der så må ske på anden vis efter nærmere aftale.
Hvis du flytter, får nyt betalingskort, får nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse skal du hurtigst muligt give os dine nye oplysninger. Dette gøres via kontakt menuen på www.fairfit.dk. Vi vil dog gerne bede om, at du aldrig sender dine kreditkortoplysninger til os som besked. Vores kontaktmenu kan omstille dig til en sikker betalingsside, hvor du kan angive nye kreditkortoplysninger for dit medlemskab.
Vi benytter et billede af dit ansigt som dit ”adgangskort” til centeret.
Hvis du har købt dit medlemskab via vores hjemmeside, har du 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Hvis du fortryder dit køb, skal du blot kontakte os på vores kontakt menu. Vi tilbagefører det betalte beløb inden for 14 dage. Din fortrydelsesret bortfalder dog når du har benyttet ansigtsgenkendelse på skanneren i centeret. Din fortrydelsesret bortfalder dog ikke ved indlæsning af ansigtsbillede ifm. tilmelding på vores hjemmeside.
For at gøre dit ophold i Fair Fitness så sikkert som muligt er hele centeret videoovervåget. I tilfælde af hærværk, tyveri, anmeldelse af vold eller chikane e.l. vil videomaterialet blive overgivet til politiet. Ellers opbevares det i maximalt 30 dage før det slettes. Der er naturligvis ikke videoovervågning på toiletter, bade- og omklædningsrum
Du må på intet tidspunkt lukke andre ind i centeret, uanset om personen er medlem eller ej. Gør du dette, kan det koste dig et kontrolgebyr på kr. 750 pr. person pr. gang og du risikerer bortvisning.
Undtaget fra denne regel er dog egne børn op til 10 år, der skal opholde sig i vores caféområde, mens du træner. Børn må på intet tidspunkt opholde sig på trænings arealerne.
Fair Fitness forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med omgående virkning uden begrundelse. Det er naturligvis ikke i vores interesse at gøre det, men forbeholdet er f.eks. tiltænkt tilfælde, hvor et medlems opførsel er helt uforenelig med vores opfattelse af, hvordan en normal og acceptabel opførsel er.
Al færdsel i centeret sker på eget ansvar.
Der er skabe i omklædningsrummene, hvor du skal opbevare dine ting mens du træner. Vi anbefaler, at du medbringer en hængelås til dit skab og låser skabet under træning. Fair Fitness bærer ikke noget ansvar for tab grundet tyveri eller tingsskade. Du skal huske at tømme dit skab og tage din hængelås med dig efter træning. Aflåste skabe klippes op og tømmes uden ansvar.
Du forpligter dig til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning.
Hvis du ser tegn på hærværk, tyveri, misbrug e.l. beder vi dig oplyse os om det hurtigst muligt så vi kan få sikret videooptagelserne for det berørte område.
Vi er meget interesserede i din mening. Hvis du under din brug af centeret får en god idé må du meget gerne skrive til os eller tage fat i os i centeret.
Såfremt du har en gæld til os som er mere end 30 dage gammel og vi har sendt dig mindst 2 rykkere, risikerer du at dit medlemskab opsiges og at du omgående opkræves for medlemskabet i opsigelsesperioden.
Med venlig hilsen
Fair Fitness
www.fairfit.dk

(EN)
Membership at Fair Fitness is continuous, which means that the membership continues until you cancel it yourself. The notice of termination is current month + one month. The membership can be canceled at any time on our website under either ‘udmeldelse’ or ‘kontakt’.
Every 1st of the month, we charge your monthly fee to your payment card. The amount covers membership for the month in question. If you have a debt to us, this amount will be collected together with the ordinary collection.
All Fair Fitness services are subject to VAT.
When you sign up for membership with us, you agree that your credit card details are stored with our payment service provider for use in later payments. Our provider is certified by PBS to store card information securely.
You can withdraw your consent for us to debit your credit card at any time. However, the revocation does not exempt you from payment of amounts owed, which must then be done in another way by further agreement.
If you move, get a new payment card, get a new telephone number or new e-mail address, you must give us your new information as soon as possible.
This is done via the contact menu on www.fairfit.dk.. However, we would like to ask that you never send us your credit card details as a message. Our contact menu can transfer you to a secure payment page where you can enter new credit card information for your membership.
We use a picture of your face as your “access card” to the centre.
If you have purchased your membership via our website, you have a 14-day right to cancel your purchase. If you regret your purchase, simply contact us via our contact menu. We will then refund the amount paid within 14 days. However, your right of cancellation expires when you have used facial recognition on the scanner in the center. However, your right to cancel within 14 days does not expire when you upload a facial image according to register on our website.
To make your stay in Fair Fitness as safe as possible, the entire center is video monitored. In case of vandalism, theft, report of violence or harassment etc. the video material will be handed over to the police. Otherwise, it is stored for a maximum of 30 days before it is deleted. There is of course no video surveillance in toilets, bathrooms and changing rooms
You must not allow others into the center at any time, regardless of whether the person is a member or not. If you do this, it may cost you an inspection fee of DKK 750 per person per time and you risk expulsion.
Exempted from this rule, however, are own children up to 10 years of age who must stay in our café area while you train. Children must not stay on the training grounds at any time.
Fair Fitness reserves the right to terminate your membership with immediate effect without reason. It is of course not in our interest to do so, but the reservation is e.g. intended for cases where a member’s behavior is completely incompatible with our perception of what normal and acceptable behavior is like.
All traffic in the center is at your own risk.
There are lockers in the changing rooms where you can store your things while you train. We recommend that you bring a padlock to your locker and lock the locker during training. Fair Fitness bears no responsibility for losses due to theft or property damage. You must remember to empty your locker and take your padlock with you after training. Locked cupboards are cut open and emptied without responsibility.
You undertake to be tested for doping if impartial representatives from Anti Doping Denmark demand it. If you refuse to be tested, it will be considered a positive test. A positive test results in the membership ending with immediate effect.
If you see signs of vandalism, theft, abuse, etc. please let us know as soon as possible so that we can secure the video recordings for the affected area.
We are very interested in your opinion. If you get a good idea during your use of the centre, you are very welcome to write to us or contact us at the centre.
If you have a debt to us that is more than 30 days old and we have sent you at least 2 reminders, you risk that your membership is terminated and that you are immediately charged for the membership during the termination period.

Kind regards,
Fair Fitness